Актуално за Кандидати

Разрешително за упражняване на професията или лиценз за практикуване – кой за какво може да кандидатства?

Чуждестранните лекари могат да кандидатстват за лиценз за практикуване  в зависимост от произхода им въз основа на следните правни основания:

Граждани на ЕС, граждани на други страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП), т.е. Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, и гражданите на Швейцария, имат право да участват в процедурата за получаване на лиценз (апробация). Това е регламентирано в съответната директива на Европейския съюз (2005/36/ЕО)

■ Споменатата директива на Европейския съюз се прилага само в изключителни случаи за граждани от трети страни, ако те са придобили разрешение за дългосрочно пребиваване в Германия или са членове на семейството на граждани на Европейския съюз.

■ Гражданите на трети страни имат възможност да получат лиценз за практикуване на медицина в два случая:

  1. Ако успешно са завършили медицинска степен в Германия  и могат да докажат, че биха загубили важни права, ако приемат немско гражданство. Това би се случило например при загуба на право на наследяване, каквото би настъпило в Съединените щати.
  2. Ако еквивалентността на чуждестранната диплома на лекар, гражданин на трета държава, е установена и би било изключително полезно за здравеопазването в Германия, този лекар да  работи постоянно в Германия.